WELKOM

op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

Visie

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden.

Missie

De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:

 • bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er sprake is van optimaal kunnen participeren in de samenleving.

 • adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.

De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen:

 • Signaleren

  De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk, knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeentelijk beleid.

 • Initiëren

  De Adviesraad zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeenkomsten/inspiratiesessies in samenwerking dan wel na overleg met het college.

 • Adviseren

  De Adviesraad voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies.

 • Evalueren

  De Adviesraad stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwaliteit daarvan.

 • Creëren

  De Adviesraad levert input/cocreatie voor het optimaliseren van het door het college geïnitieerde bestaande en nieuwe beleid.

Uitgangspunten

De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief van alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare groepen en individuen. De Adviesraad:

 • werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de belangen van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen.

 • onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar.

 • vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de inwoners optimaal binnen de maat-schappij te laten functioneren.

 • volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wet- en regelgeving op gemeen-telijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van het college.

Contact

Op deze site kunt u informatie vinden over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Jeugdwet en Participatiewet.
Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg, Sociale Zaken en Jeugdzorg of zijn er onderwerpen, waarvan u vindt dat de Adviesraad daar aandacht aan moet besteden, laat het ons dan weten!

Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden, waarop u met ons contact kunt opnemen.
Stemt u ook op de stelling!

« terug lees verder »