STRUCTUUR

Organisatiestructuur en werkwijze

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Adviesraad heeft maximaal 13 leden, waaronder de onafhankelijke voorzitter. De leden zijn vrijwilligers, die zich committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitter is dit acht uur per week. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze plenaire bijeenkomst is openbaar en het verslag van de bijeenkomst wordt tevens gepubliceerd op de website: www.adviesraadstichtsevecht.nl.

Beleidsvelden

De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de volgende beleidsvelden:

  1. Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo),
  2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen),
  3. Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

Taakveldgroepen

Ieder beleidsveld is onderdeel van een taakveldgroep. Deze bestaat uit leden, die op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden bedienen. Zij vervullen een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde doelen per beleidsveld. Deze doelen zijn opgenomen in het jaarplan, dat uiterlijk in januari plenair wordt vastgesteld.

Elke taakveldgroep heeft een coördinator, die de doelen bewaakt en de werkzaamheden aanstuurt. De drie coördinatoren hebben maandelijks een werkbespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd door taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een vergadering besproken en vastgesteld.

Relatie met het college van burgemeester en wethouders

Vanuit het college worden, conform de in het instellingsbesluit van 20 februari 2018 vastgestelde adviesprocedure, de adviezen behandeld en vinden er structurele terugkoppelingen en/of beno-digde overleggen met de Adviesraad plaats. Vanuit het college is er secretariële/bestuurlijke ondersteuning ter beschikking gesteld ten behoeve van o.a. de afstemming en het verstrekken van informatie over actuele beleidsnota’s, de ondersteuning bij bijvoorbeeld inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, het onderhouden van het digitale archief, etc.

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/achterban ervoor tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen/achterban leveren in de meeste gevallen een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. Voorbeelden van netwerkgroepen/achterban waarmee op dit moment structurele contacten worden onderhouden zijn: het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad, het UW Ouderplatform, het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de conferentie van Kerken en de Sportraad.

Voorbeeld van de samenwerkingsstructuur met de netwerkgroepen

Klik hier om het PDF-document te openen.

« terug lees verder »

SAMENSTELLING

Per 1 januari 2019 bestaat de Adviesraad uit zes, van maximaal dertien, leden.
De samenstelling is als volgt:

  • Voorzitter: vacature
  • Vicevoorzitter: Ans Hegeman
  • Ondersteuner: Louis Smeets
  • Leden: Marc Rakers, Jac Schmits, Tom Boon en Joris Meegdes
  • Adviseur: Pim Bout
  • Vacature: leden

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan met maximaal één termijn van vier jaar worden verlengd, overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van het Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (20 februari 2018)
De kernleden committeren zich voor minimaal 4 uur en de neutrale voorzitter voor minimaal 8 uur per week.

De Adviesraad heeft ook verbinding met enkele deskundigen, die als achterban fungeren en kunnen aansluiten als adviseur/specialist bij de bijeenkomsten.

  • Adviseurs t.b.v. dagelijks bestuur en/of taakveldgroepen: Pim Bout, Kitty Cozijn, Lenette Rietveld.

Nieuwe leden

Hebt u affiniteit met en belang-stelling voor de genoemde beleids-velden in een bestuurlijke rol of ledenrol? Meldt u zich dan via het contactformulier bij ons aan.
Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u ons ook mailen, waarna wij contact met u zullen opnemen.