LAATSTE NIEUWS

Veelgestelde vragen

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (Adviesraad) voor u betekenen en haar werkterreinen, roepen mogelijk vragen op. We hebben de veelgegeven antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden.

Wat is de doelstelling van de Adviesraad?

De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief van alle inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare groepen en individuen.

De Adviesraad:

  • werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de belangen van één of enkele (belangen)groep(en) te dienen;
  • onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar;
  • vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, lokaal en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de inwoners optimaal binnen de maat-schappij te laten functioneren;
  • volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator van wet- en regelgeving op gemeen-telijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van het college.

Is de Adviesraad onafhankelijk?

De onafhankelijkheid van de Adviesraad wordt gewaarborgd op een aantal manieren. Allereerst worden de leden op individuele titel benoemd, en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit de manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere Netwerkgroepen, waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook het Instellingsbesluit dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

Hoe werkt de Adviesraad?

De Adviesraad werkt zoveel als mogelijk integraal. Per advies wordt bekeken welke leden vanuit de Taakveldgroepen met welke expertise zich over het advies buigen. Daarnaast wordt, om tot een goed afgewogen advies te komen, input gevraagd aan relevante Netwerkgroepen waarmee de Adviesraad samenwerkt.

Hoe kan ik in contact komen met de Adviesraad?

De Adviesraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Kan ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst?

De bijeenkomsten van de Adviesraad worden, eens per maand, in het Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG te Maarssenbroek gehouden, aanvang 19.30 uur. Via het contactformulier kunt u zich aanmelden.

« terug lees verder »