Het geven van advies

De Adviesraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de volgende beleidsvelden:

  1. Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo),
  2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen),
  3. Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).

Advies

Eens in de zes weken overlegt het dagelijks bestuur met de contactpersoon van de gemeente, waarbij lopende en nieuwe beleidszaken besproken worden en wordt kenbaar gemaakt waarop het college geadviseerd wil worden. Een adviesaanvraag wordt aan de raad aangeboden voorzien van het AAF-formulier, Advies-Aanvraag Formulier, waarop duidelijk wordt aangegeven waarover de adviesaanvraag gaat.

Ook kan de adviesraad besluiten een ongevraagd advies. De Adviesraad zal haar adviezen, altijd schriftelijk, alleen doen toekomen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht. Voor de werksessies/ commissies van de gemeenteraad worden de adviezen door de griffier, bij het betreffende agendapunt, in het Raad Informatie Systeem (RIS) gezet op de gemeente website: Klik hier.

In een advies is opgenomen: een gedegen argumentatie en onderbouwing en concrete voorstellen voor verbetering. Hierbij zal ook aangeven worden dat het advies tot stand is gekomen met de medewerking van bijvoorbeeld een relevant netwerk.

Archief

« terug lees verder »