Adviezen Overzicht

Onderstaand een tabel met daarin alle adviezen die in het verleden zijn uitgebracht.
U vindt de volledige publicaties op de website van de gemeente Stichtse Vecht:

1 131610WMO Advies Visie SWW 16‑10‑2013
2 140301WMO Ongevraagd advies Visie sociaal domein 3‑1‑2014
3 140301WMO Ongevraagd advies Visie en advies Toegang 3‑1‑2014
4 140409WMOLAS Voorlopig advies Compensatie afschaffing Wtcg en CER 9‑4‑2014
5 140705 WMO Advies Visie op de dienstverlening Sociaal Domein SWW maart 2014 7-5-2014
6 142606WMOLAS Advies SWT 26-6-2014
7 142008WMO-raden SWW Voorlopig Advies Inkoopdocumenten Jeugd en AWBZ 20-8-2014
8 143008WMOLAS Vragen Compensatie afschaffing Wtcg CER 30-8-2014
9 143108WMOLAS Advies Huishoudelijke hulp 31-8-2014
10 143108WMOLAS Advies Nulmeting onder cliënten AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Participatiewet 31-8-2014
11 143108WMOLAS Advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Stichtse Vecht 2015 Versie 7-8-2014 31-8-2014
12 140909WMOLAS Voorlopig advies Wmo beleidsplan 2015-2018 9-9-2014
13 142809WMOLAS Eindadvies Raadsvoorstel Compensatie afschaffing Wtcg en CER 28-9-2014
14 142809WMOLAS Adviesaanvraag verordening jeugdhulp, behorende bij de beleidsnota transitie en transformatie jeugdzorg SWW 2015 “geen zorg om jeugdzorg”. 28-9-2014
15 142810WMOLAS Advies Participatienota SWW 28-10-2014
16 143011WMOLAS Advies Uitgangspunten Klachtenmanagement SD SWW 3-11-2014
17 143011WMOLAS Advies uitgangspuntenregeling Privacy Sociaal Domein SWW 3-11-2014
18 143011WMOLAS Advies uitvoeringsregels bij de verordening Jeugdhulp SWW 3-11-2014
19 143011WMOLAS Advies Wmo uitvoeringsregels 3-11-2014
20 142411WMOLAS Advies inzake verordeningen Participatienota SWW 24‑11‑2014
21 152502WMOLAS Advies beleidsregels schuldhulpverlening 2015 25-2-2015
22 151903 WMO-raad SD SV structuur advies 19-3-2015
23 150904WMOLAS Advies Re-integratieverordening Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp 9-4-2015
24 150904WMOLAS Advies Beleidsregels woonkosten, commerciële huurprijs en kostgangersprijs Participatiewet 9-4-2015
25 151105WMOLAS Advies nota Minimabeleid en beslispunten 11-5-2015
26 152205WMOLAS Advies Participatiewet, sociaal domein en het sociaal Werkbedrijf 22-5-2015
27 152205WMOLAS Advies Pauw 22-5-2015
28 150107WMOLAS Advies Beleidsregels minimabeleid en re-integratieverordening 2015 1-7-2015
29 150709 WMOLAS Advies uitgangspunten Pgb Jeugd en Wmo 2015 2017 SWW 7-9-2015
30 150709WMOLAS Advies nota Voorstel uitwerking ‘Waardering van mantelzorgers’ SWW 7-9-2015
31 152310WMOLAS Voorlopig Advies Omvorming van de hulp bij het huishouden 23-10-2015
32 152910WMOLAS Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 29-10-2015
33 150211WMOLAS Eindadvies Omvorming van de hulp bij het huishouden 2-11-2015
34 151311WMOLAS Advies Handhavingsbeleidsplan en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2015 13-11-2015
35 151711 WMOLAS Ongevraagd advies Overeenkomsten met onderwijsorganisaties 17-11-2015
36 150812WMOLAS Advies financiële paragraaf Omvorming van de hulp bij het huishouden 8-12-2015
37 150812WMOLAS Advies over de beleidsregel en het collegevoorstel Wet Taaleis 2016 8-12-2015
38 162202WMOLAS Advies Actieprogramma Ouderen 2016-2017 22-2-2016
39 161104WMOLAS Advies Beleidsregels schuldhulpverlening 2016 11-4-2016
40 161304WMOLAS Advies Concept Uitvoeringsprogramma Sport 2016-2020 13-4-2016
41 161904WMOLAS Advies Concept Woonvisie 2017-2022 19-4-2016
42 160905WMOAH Advies Concept notitie Verkenning Toekomst Onafhankelijke Cliëntondersteuning versie 2 mei 2016 9-5-2016
43 161105WMOLAS Advies Inkoop Jeugd & Wmo 2017 Utrecht West ‘Op weg naar resultaatgericht’ 11-5-2016
44 160906WMOLAS Noemen van WMO-raad naam tijdens bijeenkomsten 9-6-2016
45 161006WMOLAS Ongevraagd advies HH 10-6-2016
46 162508WMOLAS Advies memo Mantelzorgwaardering 2016 25-8-2016
47 160709WMOLAS Advies Notitie Versterken Voorveld 1.0 en Activiteitenoverzicht Versterken Voorveld 1.2 7-9-2016
48 161209WMOLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering Minima 2017 12-9-2016
49 162209WMOLAS Tussentijdse evaluatie beleidsplannen StV concept 06-09-2016 versie met gemarkeerde tekst 22-9-2016
50 160510WMOLAS Ongevraagd advies reactie matrix Collectieve Zorgverzekering Minima 5-10-2016
51 163110 WMOJS Reactie op Reactiematrix Advies Tussentijdse evaluatie beleidsplannen StV concept 06-09-2016 versie met gemarkeerde tekst 3-11-2016
52 160711WMOLAS Ongevraagd advies Toekomst voorziening Hulp bij het Huishouden 7-11-2016
53 160811WMOLAS Onderwerp Ongevraagd advies CZM 8-11-2016
54 160412WMOLAS Opmerkingen Plan van aanpak_Kinderen in armoede_v3 4-12-2016
55 160412WMOLAS Reactie op reactiematrix advies 161105WMOLAS Inkoop Jeugd & Wmo 2017 “Op weg naar resultaatgericht” 4-12-2016
56 162312WMO Eindadvies Toekomst voorziening HH per 1 januari 2017 23-12-2016
57 171101WMOLAS Advies Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg 11-1-2017
58 170702WMOLAS Ongevraagd advies Schuldhulpverlening 7-2-2017
59 171002WMOLAS Advies Een Sterke Basis Versterking van de zelfredzaamheid van inwoners en sociale cohesie in wijken en kernen Begroting versterking Voorveld 10-2-2017
60 171002WMOLAS Advies over invoering van de Blijverslening en de daarbij horende verordening 10-2-2017
61 171503WMOLAS (Brede) Adviesraad Sociaal Domein SV 15-3-2017
62 170304 WMOLAS Reactie ongevraagd advies college op 170702WMOLAS 3-4-2017
63 171905 WMOLAS Voordacht VNGproject Koplopers OCO 19-5-2017
64 172605WMOLAS Advies De Sociale Coöperatie en Een experiment en beleidsregel bijstand en verruimingperiode vrijlating inkomsten 26-5-2017
65 172605WMOLAS Reactie op ongevraagd advies Schuldhulpverlening 26-5-2017
66 172107WMOLAS Aanvullend advies Transformatieplan PAUW Bedrijven 12 juni 2017 21-7-2017
67 170708WMOLAS Reactie matrix op Advies over De Sociale Coöperatie van de WMO-Raad Sociaal Domein Stichtse Vecht 7-8-2017
68 172408WMOLAS Advies Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 24-8-2017
69 172408WMOLAS Advies Mantelzorgwaardering 2017 24-8-2017
70 172408WMOLAS Advies Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl. 24-8-2017
71 171909WMOLAS Reactie matrix op advies WMOLAS172408 Evaluatierapport collectieve zorgverzekering minima 24 juli jl. 19-9-2017
72 170310WMOLAS Advies Participatie in het sociaal domein een andere manier van samenwerken 3-10-2017
73 172711ADVIESLAS advies Leerlingenvervoer Uitgangspuntennotitie Inkoop en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht West 27-11-2017
74 172711ADVIESLAS Advies Beleidsregels studietoeslag 20 september 2017 27-11-2017
75 172711ADVIESLAS Instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 27-11-2017
76 181901ADVIESLAS Advies Wijzigingstabel Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ Stichtse Vecht 2018 19-01-2018
77 181403ADVIESLAS Advies Organisatie inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht 14-03-2018
78 181403ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018 14-03-2018


TERUG « terug lees verder »